PXM - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

In

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Mã chứng khoán: PXM

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

TB_2021_02

(chi tiết theo file đính kèm)
1. Thông báo chốt danh sách cổ đông
2. Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông