Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

In
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

NQ_2020_06

(chi tiết theo file đính kèm)
1. Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020