Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

In

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

PXM_TB_chot_DS_co_dong_Page_1

(chi tiết theo file đính kèm)

File đính kèm:
Download this file (PXM_TB_chot_DS_co_dong.pdf)PXM_TB_chot_DS_co_dong.pdf616 Kb